Noter

Bizler, uzun yıllardır avukatlar olarak, bilhassa Türk şirketleri ve özel kişiler için de noter olarak çalışmaktayız. Avukat ve noter olan Sayın Krüger, Alman-Türk Ticaret Birliği üyesidir.

Müvekkillerimiz için yakın tarihli, verimli randevuları, hizmet olarak kabul etmekteyiz, özellikle basit belgelendirmeler mevzubahis olduğunda. Buna rağmen müvekillerimiz, bizde akort bir muamele ile karşılaşmazlar: seri çalışma stili, esneklik ve hizmet, bizim için itina, güvenirlik ve bilhassa nezaketten ödün verilmesi anlamına gelmemektedir. Bu bizim için gerçekten önemlidir.

Çeviri yapılmasının gerekli olduğu hallerde, belgelendirmenin yapılacağı randevuya size çok yakın derecede akraba olmayan bir kişiyi çeviri yapması için yanınızda getirmeniz yeterli olacaktır. Aksi halde büro çalışanlarımız Sayın Bulut ve Gül hanım, ihtiyaç halinde Türk diline çeviri yapılması konusunda yardımcı olabilmektelerdir.

Bizler, sizler için aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteriyoruz:

Arsalar ve başka gayrimenkuller (ev, müstakil daire, vs.) ile ilgili sözleşmeler, genellikle sahip oldukları büyük ekonomik önem nedeniyle daima belgelendirilmek, yani bir noterin huzurunda akdedilmek zorundadır. Almanya’da bir noter devreye sokulmadan, gayrimenkul mülkiyet devri hiçbir şekilde mümkün değildir.

Bu nedenle, bir gayrimenkul alımı veya gayrimenkul satışı ile ilgili olarak hukuki desteğe ihtiyaç duyduğunuzda, bu alanda yetkili kişiler olarak size memnuniyetle yardımcı oluruz.

Gayrimenkul alanındaki danışmanlık ve hizmet yelpazemiz aşağıda verilmektedir:

 • Arsa alım sözleşmeleri / üzerinde yapı bulunan ve üzerinde yapı bulunmayan arsalar
 • Konut alım sözleşmeleri
 • Ölüme bağlı bağışlama (Miras bırakanın hayattayken mirasçılarına yönelik kazandırmalar yapması yoluyla gayrimenkul devri)
 • Gayrimenkul devirleri, örneğin eşler arasında hibeler, vs.
 • Oturma hakkı (sükna hakkı), intifa hakkı ve başka irtifak hakkı anlaşmaları
 • İnşaat sahibi sözleşmeleri ile taksim beyannamelerinin hazırlanması ve belgelendirilmesi (yeni yapılar ve onarım ve yenileştirme projeleri)
 • Taksim beyannameleri, konut mülkiyetinin tesisi
 • İrtifak haklarının (taşınmaza ilişkin irtifak hakları, intifa hakkı, konut hakkı, gayrimenkul mükellefiyetlikleri) tesisi / terkini
 • Ön alım haklarının tesisi
 • Üst haklarının tesisi / üst hakkı alım sözleşmeleri

Kanuni miras hakkı, kişinin kendi terekesi ile ilgili olarak ne olacağına ilişkin tasavvurlarını çoğunlukla karşılamamaktadır. Bu nedenle çoğu zaman kişinin kendi iradesini ölçüme bağlı tasarruflar ile hukuken bağlayıcı şekilde ifade etmesi önemlidir. Bütün konstelasyonlarda, miras hukukunda noter olarak yaptığımız çalışmaya miras hukukunda avukatlar olarak yaptığımız çalışmadan kazandığımız, uzun yıllara dayanan deneyimi dahil ediyoruz. Bu bize sizin için uygun olan, daha sonraki bir tarihte de kendilerini güvenilir olarak ispat eden çözümleri geliştirme olanağı vermektedir.

Miras hukukundaki danışmanlık ve hizmet yelpazemiz aşağıda verilmektedir:

 • Eşlerin (ortak) vasiyetnamesi veya miras sözleşmeleri
 • Şirketlerde haleflik sözleşmeleri ve girişimci vasiyetnameleri
 • Vasiyetnamelerin veya ölüme bağlı tasarrufların saklanması
 • Mirasçılıktan çıkarma
 • Veraset ilamı başvuruları
 • Mirasın reddi
 • Terekeye dahil mallarda paydaşlığın giderilmesi
 • Hayattayken gayrimenkuller ve şirketler ile ilgili olarak akdedilen hibe- ve devir sözleşmeleri (Ölüme bağlı bağışlama yani miras bırakanın hayattayken mirasçılarına yönelik kazandırmalar yapması)
 • Mirastan veya mahfuz hisseden feragat sözleşmeleri
 • Terekeye dahil mallarda gayrimenkuller ile ilgili paydaşlığın giderilmesi ve vasiyetin yerine getirilmesi

Ayrıca ve hatta özellikle aile hukuku meselelerinde, hukuki düzenleme ile kişinin şahsi veya icabında bütün ailenin durumu üzerinde olumlu etki edilebilecek çok sayıda durum mevcuttur. Bu, örneğin evlilik öncesinde bir evlilik sözleşmesi ile geçerlidir.

Ancak bir evliliğin bitiminde de noter desteği ile sonuç itibariyle -örneğin çocuklar gibi- bütün ilgililerin yararına olan uzlaşmalı çözümlere ulaşılması mümkündür: bir boşanmanın feri sonuçları hakkında akdedilen bir sözleşme, bir anlaşmalı boşanma çerçevesinde örneğin mahkemede görülen boşanma davalarının sürelerinin kısaltılmasına, boşanma maliyetlerinin düşürülmesine ve böylece bütün ilgililerin aslında zorlayıcı olan bir durumda mümkün olduğunca zorlanmamasına katkı sağlamaktadır.

Bu ve diğer aile hukuku meselelerinde size memnuniyetle destek sağlarız ve noter olarak yürüteceğimiz çalışmaya, avukatlar ve aile hukukunda uzman avukatlar olarak uzun yıllara dayanan aile hukuku danışmanlığı birikimlerimizi dahil ederiz.

Aile hukukundaki danışmanlık ve hizmet yelpazemiz aşağıda verilmektedir:

 • Tedbir nitelikli evlilik sözleşmeleri & medeni birlik anlaşmaları
 • Ayrılık anlaşmaları
 • Boşanma anlaşmaları veya boşanmanın feri sonuçlarına ilişkin anlaşma
 • Emeklilik haklarının denkleştirilmesi ile ilgili beyannameler (feragat, vs.)
 • Eşler ve hayat arkadaşları arasında mamelekin temliki

Hukuki tedbirin sağlanması her yaşta önemlidir. Zira bir kaza sonrasında ya da ani bir ağır hastalık (inme, vs.) durumunda bu tür beyannameler, ilgilinin kendisi için olduğu kadar onun aile bireyleri için de önemlidir.

Bir hasta tasarrufu ile, durum ciddi bir hal aldığında, artık hekimlere vs. bu hususta bizzat bir açıklama yapılması mümkün olmadığında, hasta olarak hangi tedavilerin istendiğine dair bağlayıcı talimat verilir. Tedbir vekaleti ile vesayet tasarrufu, malvarlığı meseleleri ile ilgilidir: Bu nedenle bir tedbir vekaleti ile, kişinin kendisi bunları artık bizzat yapamayacak durumda olduğunda, kendi yerine (hukuki) menfaatlerini tamamen veya kısmen korumak üzere bir başka kişi yetkilendirilmelidir. Bir vesayet tasarrufu ile, hukuki vesayetin gerekli olması halinde vesayet mahkemesi tarafından kimin vasi olarak atanacağına etki edilir.

Size tedbir beyannamelerinin düzenlenme olanakları hususunda -tek konu veya „paket“ halinde- danışmanlık hizmeti sunarız, ayrıca size iradeniz doğrultusunda bağlayıcı beyanların düzenlenmesinde destek sağlarız.

Tedbir alanındaki danışmanlık ve hizmet yelpazemiz aşağıda verilmektedir:

 • Hasta tasarrufu, tedbir vekaleti ve/veya vesayet tasarrufu içerikleri hususunda danışmanlık
 • Özel kişiler için hasta tasarrufunun, tedbir vekaletinin ve/veya vesayet tasarrufunun düzenlenmesi
 • Girişimci vekaletnameleri hakkında danışmanlık ve vekaletnamelerin düzenlenmesi

Şirketlere danışmanlık ve destek hizmetlerinin sunulması, en önemli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Şirketler hukukunda özellikle sermaye şirketlerinin (örneğin limited şirketlerinin) kurulması ve onların yeniden yapılandırılması, faaliyetimizde ön plandadır. Ancak noterlik faaliyeti esasen bir şirketin bütün yaşam evresine refakat eder.

Böylece örneğin bir şirket için uygun olan hukuksal yapının seçilmesinde bir noterin desteği yardımcı iken, gerekli sözleşmelerin düzenlenmesinde bir noter desteği kısmen gereklidir. Bir şirket veya bir yeniden yapılandırma içerisinde pozisyonların doldurulmasında da kısmen bir noterin iştiraki öngörülmektedir ve özellikle belirli şirketlerin tasfiyesi de noter olmadan mümkün değildir.

Girişimler / şirketler için danışmanlık ve hizmet yelpazemiz aşağıda verilmektedir:

 • Şirket kuruluşlarında (sermaye şirketleri, şahıs şirketleri, ortaklık şirketleri ve adi şirketler) danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve şirket kuruluşlarının belgelendirilmesi
 • Sözleşmelerin düzenlenmesi ve tadil edilmesi
 • Şirket ana sözleşmelerinin (tüzüklerin) düzenlenmesi
 • Genel müdürlerin, ticari vekillerin, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin tayini ve azli
 • Ticaret siciline her tür kayıtların (ticari vekalet, genel müdürler, şirket unvanı, şirket merkezi, şubeler, limited şirketlerinde şirket ana sözleşmesi değişiklikleri, vs.) düzenlenmesi ve içeriye sunulması.
 • Şirket hissesi alım sözleşmelerinin belgelendirilmesi
 • Sermaye artırımları
 • Her tür hukuksal yapıya sahip şirketlerin tasfiyesi
 • Dernek kuruluşları

Nihayetinde noterler, basit imza, fotokopi, suret tasdikleri kadar, örneğin dernek siciline kayıtlar, vs. söz konusu olduğunda da yetkili kişi ve ilk başvurulacak mercilerdir. Her şeyden önce „komplike olmayan“, noter iştirakinin yine de kaçınılmaz olduğu bu durumlarda, size çok yakın tarihli bir randevu sunabilmemize özellikle çok önem veriyoruz.

Belirtilen konularda lütfen bizimle doğrudan irtibata geçin.

 • İmza tasdikleri
 • Belgelerin fotokopi veya suret onayı (örneğin karnelerin)
 • Tapu ve ticaret sicilinin incelenmesi
 • Dernek siciline kayıtlar